nguyenthixuan16102001 9/18/2023 10:26:30 AM

TIẾNG ANH MỖI NGÀY

Write a paragraph about one of your family routines

Viết một đoạn văn về một trong những thói quen của gia đình bạn

Đề bài: Write a paragraph (120 - 150 words) about one of your family routines. Use the following questions as cues for your writing.

1. What is the routine?

2. How often / When do you do it?

3. What are the activities? What does each family member do?

4. How do you feel about the routine?

Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về một trong những thói quen của gia đình bạn. Sử dụng các câu hỏi sau đây làm gợi ý cho bài viết của bạn.

1. Thói quen là gì?

2. Bạn làm điều đó bao lâu một lần/ Khi nào?

3. Các hoạt động là gì? Mỗi thành viên trong gia đình làm gì?

4. Bạn cảm thấy thế nào về thói quen này?

Kienthucteen.com