louisphamng 11/6/2023 5:12:21 PM

TIẾNG ANH MỖI NGÀY

Write about your weekend in English.

Viết về ngày cuối tuần của bạn bằng tiếng Anh.

1. Cuối tuần bạn làm việc hay học tập

2. Các hoạt động mà bạn yêu thích

3. Bạn có dành ngày cuối tuần cho bạn bè, gia đình

4. Buổi sáng bạn làm gì

5. Buổi tối bạn làm gì

6. Bạn có thích ngày cuối tuần không

1. The weekend you work or study 

2. Activities that you love 

3. Do you spend the weekend with friends and family

4. What do you do in the morning 

5. What you do in the evening 

6. Do you like weekends